Statsminister Mette Frederiksen indledte den 6. oktober det nye folketingsår med sin åbningstale og fremlæggelsen af regeringens lovprogram. Her kan du se hovedpunkterne.

Traditionen tro åbner Folketinget den første tirsdag i oktober med Statsministerens åbningstale. To dage senere efterfølges talen af en maratondebat, der typisk varer mere end 12 timer.

I statsministerens åbningstale italesatte hun blandt andet de igangværende forhandlinger om en ny registreringsafgift med ordene:

”Skal vi have én halv million eller en hel million elbiler i 2030? Er det i virkeligheden det rigtige spørgsmål? Er spørgsmålet ikke snarere: Hvordan omstiller vi transportsektoren, så vi får mest mulig CO2-reduktion for pengene – for samfundet og borgerne? Regeringen foreslår blandt andet at ændre bilbeskatningen, så el-biler bliver billigere, og den tunge trafik bliver dyrere.”

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er enig med statsministeren i, at midlerne er langt vigtigere end målsætningerne.

”Transportkommissionens beregninger viser, at det vil være meget dyrt at få én million elbiler i 2030. Derfor bør politikerne fokusere på at skabe et afgiftssystem, som er langtidsholdbart fremfor at debattere, hvor mange elbiler hvert parti ønsker i 2030. Vi har og vil fortsætte med at opfordre Folketingets partier til hurtigst muligt at få lavet en aftale om et grønt afgiftssystem, så skal salget nok komme”, siger Gitte Seeberg.

Lovkatalog fremlagt

En anden tradition ved åbningen af Folketinget er, at regeringen fremlægger sit katalog over de love, som regeringen forventer at fremsætte i det påbegyndte folketingsår. Det er ikke en fuldkommen liste, men kataloget giver en indikation af regeringens prioriteter.

Blandt de forslag der har størst relevans for autobranchen er:

Ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod vanvidskørsel)

Lovforslaget indeholder en række initiativer, der skal sætte hårdt og effektivt ind mod vanvidskørsel. Bl.a. foreslås der, at der fremover skal ske konfiskation af et køretøj anvendt til vanvidskørsel – uanset om føreren selv er ejer af køretøjet eller køretøjet er ejet af tredjemand. Læs AutoBranchen Danmarks holdning her.

Ændring registreringsafgiftsloven og forskellige andre love

Formålet med lovforslaget er at indføre en mulighed for adgang til eSkatData for en afgrænset kreds af virksomheder, der driver virksomhed med leasing af motorkøretøjer. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på regeringens udspil ”Vanvidskørsel skal stoppes” fra februar 2020. Lovforslaget har endvidere til formål at styrke kontrollen af motorområdet for at mindske risikoen for svindel, herunder særligt i forhold til import af brugte køretøjer. Herudover forslås en række mindre tilpasninger af reglerne på motorområdet. Denne del af lovforslaget er en opfølgning på aftalen om styrkelse af motorområdet mellem alle Folketingets partier fra juni 2020.

Ændring af brændstofforbrugsafgiftsloven, registreringsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og forskellige andre love

Formålet med lovforslaget er at følge op på regeringens klimaudspil for vejtransportområdet og en kommende politisk aftale herom.

Ændring af forskellige love på Børne‐ og Undervisningsministeriets område (Udmøntning af kommende trepartsaftale om lærepladsområdet)

Regeringen skal i efteråret 2020 drøfte nye tiltag på erhvervsuddannelserne og lærepladsområdet med arbejdsmarkedets parter. Lovforslaget forventes at udmønte en kommende aftale med arbejdsmarkedets parter om initiativer til at styrke  erhvervsuddannelserne og muligheden for, at så mange elever på erhvervsuddannelsesområdet som muligt får en læreplads.

Ændring af konkurrenceloven

Lovforslaget har til formål at gennemføre et EU-direktiv, der betyder, at Danmark ikke kan opretholde det strafferetlige system for bøder til virksomheder, der anvendes i dag. Med lovforslaget indføres derfor et nyt system for civile bøder til virksomheder.

Ændring af udbudsloven

Formålet med lovforslaget er at sikre større klarhed om udbudsreglerne, at sikre de lavest mulige transaktionsomkostninger for både ordregivere og tilbudsgivere samt mulighederne for at øge små og mellemstore virksomheders deltagelse i konkurrencen om offentlige kontrakter.

Ændring af færdselsloven og lov om registrering af køretøjer (Forsøg med selvkørende enheder m.v.)

Lovforslaget har til formål at indføre en forsøgsordning, der tillader kørsel med mindre selvkørende enheder på færdselslovens område. Forsøgsordningen foreslås etableret som en tilladelsesordning, hvormed der kan køres med selvkørende enheder efter transportministerens tilladelse på områder og strækninger med begrænset færdsel. Det foreslås, at selvkørende enheder ikke skal registreres efter lov om registrering af køretøjer.