Hvis en medarbejder smittes med covid-19, kan der i visse tilfælde være tale om en arbejdsskade, som skal anmeldes. Dog skal visse tilfælde være opfyldt, før sygdommen karakteriseres som arbejdsskade. 

En arbejdsskade dækker nemlig over to ting – arbejdsulykker og erhvervssygdom. 

En arbejdsulykke er en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for fem dage. Fx hvis en medarbejder kommer slemt til skade på værkstedet, i malerkabinen eller et andet sted i virksomheden. 

En erhvervssygdom er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid. Fx hvis en tilskadekommen får nedsat hørelse efter flere års arbejde i larmende omgivelser. 

 En arbejdsgiver har ikke pligt til at anmelde en erhvervssygdom. Hvis en medarbejder mener, at et helbredsproblem skyldes arbejdet, anbefaler AutoBranchens Arbejdsgiverforening (ABAF), at medarbejderen henvises til egen læge eller tandlæge, som har pligt til at anmelde tilfældet. 

Covid-19 kan anerkendes som arbejdsskade. Det fortæller Maria Barfoed, leder af ABAF under Dansk Erhverv.  

“Ja, covid-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at sygdommen skyldes arbejdet. Det er ikke tilstrækkeligt, at smitten er opstået på arbejdet – smitten og dermed sygdommen skal skyldes det konkrete arbejde, der udføres, altså arbejde, der indebærer en smitterisiko,” siger Maria Barfoed.

Hun fortæller videre, at det er den ansatte, der skal sandsynliggøre at have været udsat for en konkret smitte i forbindelse med arbejdet og efterfølgende er blevet syg, eller hvis vedkommende har været udsat for risiko for smitte over en periode i forbindelse med sit arbejde og efterfølgende er blevet syg – der sondres således som vanligt mellem ulykker og erhvervssygdomme. 

Hvis man ikke kan pege på én bestemt hændelse eller konkret forøget risiko inden for fem dage, men sygdomsramte derimod har været i kontakt med Covid-19 smittede personer – eller potentielt smittede personer – i en periode ud over 5 dage, skal arbejdsskademyndighederne behandle anmeldelsen som en erhvervssygdom og det er i denne situation læger og tandlæger, som er pligtige til at anmelde tilfældet, ikke arbejdsgiver. 

Hvis det er sandsynliggjort, at sygdommen er opstået i forbindelse med én konkret hændelse eller påvirkning inden for fem dage, skal arbejdsskademyndighederne behandle sagen som en arbejdsulykkessag og hér er det arbejdsgiver, som har pligten til at anmelde. 

Der er altså fokus på, hvorvidt sygdomsramte i forbindelse med sit arbejde har været i kontakt med (potentielt) Covid-19 smittede personer. 

Svaret er derfor, at det beror på en konkret vurdering, om og i givet fald, hvem, der skal anmelde Covid-19 som en arbejdsskade,” siger Maria Barfoed. 

I tvivlstilfælde, kan man som arbejdsgiver vælge at anmelde ud fra et forsigtighedsprincip, men Maria Barfoed anbefaler, at man kontakter ABAF for en nærmere afklaring af, hvorvidt covid-19 skal anmeldes som en arbejdsskade. ABAF vil i det tilfælde hente støtte i Dansk Erhvervs Arbejdsmiljøafdeling, der har den konkrete ekspertise. 

Hvilke kriterier skal være opfyldt for at arbejdsgiver skal anmelde sygdomstilfælde med Covid-19? 

For COVID-19 indebærer det, at arbejdsgiveren skal anmelde sygdomstilfælde med COVID-19, når følgende tre kriterier er opfyldt: 

  •  en medarbejder er blevet syg med COVID-19, 
  • der er mistanke om, at medarbejderen kan være blevet smittet i forbindelse med en konkret hændelse eller kortvarig udsættelse for smitte i forbindelse med arbejdet, der indebærer en smitterisiko samt en af følgende kriterier:
    • medarbejderen kan have krav på ydelser efter arbejdsskadesikringsloven (fx behandlingsudgifter, godtgørelse for varigt mén m.v.) ELLER medarbejderen har været sygemeldt (helt eller delvist) i mere end 5 uger. 

Hvad sker der hvis jeg ikke anmelder en arbejdsskade? 

Hvis du har pligt til at tegne en arbejdsskadeforsikring for dine ansatte og du ikke anmelder en arbejdsskade og den anerkendes, risikerer du at få en bøde. 

Kan andre anmelde en arbejdsskade? 

Der kan opstå situationer, hvor tilskadekomne eller tilskadekomnes repræsentant (fx fagforbund) har mulighed for selv at anmelde en arbejdsulykke eller en sygdom. Det kan fx være, hvis arbejdsgiveren ikke ønsker at anmelde skaden, eller hvis virksomheden ikke eksisterer længere eller er gået konkurs.