Miljøsupport til værksteder2021-04-19T14:14:48+02:00

Et velfungerende åndedrætsværn på eksempelvis et autolakværksted er både vigtigt for medarbejdernes sundhed og lovpligtigt. Men det er langt fra altid, at der er styr på kvaliteten af den luft, der sendes ud gennem åndedrætsværnene. AutoBranchen Danmark samarbejder med ABAS Miljøservice og kan hjælpe på området.

Det indeholder en kontrolpakke

 • En prøveudtagning udført af akkrediteret prøveudtager.
 • Test på Højvang Laboratorier, der er et akkrediteret miljølaboratorium.
 • Rapport og prøvetagningsresultater.
 • 7.000 kr. ex. moms er fast pris for Jylland + brofaste øer. Kørsel er inkluderet.
 • Tillæg på 1.000 kr., hvis der er kondensat (væske) i prøverne i laboratorietest for mikroorganismer.
 • Bestilling af kontrol kan sendes til direktør Jesper Hviid i ABAS Miljøservice på: jhn@abas.dk

AutoBranchen Danmark og ABAS Miljøservice arbejder sammen om at øge kvaliteten i branchen for autolak- og karrosseri. ABAS har over 30 års erfaring i at håndtere affald for autobranchen. Dertil kan ABAS hjælpe med:

 • Miljøregler og bekendtgørelse.
 • Spørgsmål til ombygning af værksted.
 • Spørgsmål om nybyggeri.
 • Korrekt håndtering af affald – herunder håndtering af kemi.
 • Tillæg på 1.000 kr., hvis der er kondensat (væske) i prøverne i laboratorietest for mikroorganismer.
 • Bestilling af kontrol kan sendes til direktør Jesper Hviid i ABAS Miljøservice på: jhn@abas.dk

I skal sikre, at samtlige ansatte, som arbejder med kemiske produkter, har fået en effektiv oplæring og instruktion i, hvordan de skal anvende og beskytte sig mod stoffer og materialer, så arbejdet foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Instruktion skal gentages jævnligt og når der sker ændringer:

 • Ansættelse (som oplæring)
 • Forflyttelse eller ændring af arbejdsopgaver

Instruktionen er mundtlig og understøttes af skriftlig materiale (minimum medarbejdernavn og dato).

I nogle tilfælde skal instruktionen understøttes af skriftligt materiale. Den kemiske instruktion skal være skriftlig, når der arbejdes med eller sker udsættelse for:

 • Særligt farlige stoffer og materialer, som kan medføre forgiftning, kræft og andre alvorlige helbredsskader, samt særligt komplicerede arbejdsprocesser.
 • Akut toksiske i farekategori 1, 2 eller 3 med H-sætning: ‘Livsfarlig ved indtagelse, hudkontakt og eller indånding’ eller ‘Giftig ved indtagelse, hudkontakt og/eller indånding’

   GHS06 – Stærk toksicitet:

 • Akut toksicitet

   GHS08 – Sundhedsfare:

 • Luftvejssensibilisering
 • Kimcellemutagenicitet
 • Karcinogenicitet
 • Reproduktionstokscitet
 • Specifik målorgan
 • Aspirationsfare

Derudover også ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold som f.eks.:

 • Exoterme kemiske processer, hvor der udvikles varme ved processen.
 • Kemiske processer, hvor der forekommer trykstigning ved processen.
 • Processer, hvor der er risiko for brand og eksplosion.

Formålet med oplæring og instruktion er at samtlige medarbejdere, som arbejder med kemiske produkter, kender til:

 • De farer og risici, der kan være forbundet med arbejdet.
 • De sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte imod disse farer og risici.
 • Og i tilfælde af uheld, hvordan der ydes førstehjælp og opsamles spild m.m.

ratorietest for mikroorganismer.

 • Bestilling af kontrol kan sendes til direktør Jesper Hviid i ABAS Miljøservice på: jhn@abas.dk

Jesper Hviid Nielsen, direktør, ABAS Miljøservice

Mobil: 22 96 50 34
E-mail:  jhn@abas.dk
Web:   www.abas.dk

Go to Top