Skatteministeriet foreslår ændringer i værdifastsættelse af brugte biler og i sikkerhedsstillelsen for selvanmeldere. AutoBranchen Danmark er kritisk over for forslagene. 

Skatteministeriet foreslår at ensarte værdifastsættelsen af leasingkøretøjer, der er indregistreret første gang i Danmark som nye, og som er omfattet af genberegningskravet, og brugte køretøjer, der er op til fem år gamle, så der ikke er loft over den afgiftspligtige værdi. 

Som reglerne er nu, kan den afgiftspligtige værdi ikke overstige køretøjets oprindelige pris som nyt. Denne regel gælder for brugte importerede køretøjer eller køretøjer som efter reparation eller genopbygning skal afgiftsberigtiges igen, jf. § 10, stk. 2. 

Det foreslås desuden at justere reglerne for beregning af grønne afgifter og tillæg til registreringsafgift for køretøjer over 2.585 kg, så det ikke er mere fordelagtigt at betale afgift på baggrund af en omregnet udledning efter køretøjets egenvægt end den målte udledning. 

Jurist hos AutoBranchen Danmark Ida Daarbak Reislev fortæller: 

”AutoBranchen Danmark forstår godt at skatteministeriet kigger på området set i lyset af, at vi de seneste år har set brugtvognspriser overstige priserne for tilsvarende nye biler, men vi er bekymrede for, at det kan føre til højere betaling af afgifter og dermed en konkurrenceforvridning, hvilket vi har opfordret skatteministeriet til at tage højde for.” 

Ændring af sikkerhedsstillelse 

Desuden foreslås det at bemyndige skatteministeren til at fastsætte regler om den sikkerhedsstillelse, som selvanmeldere og evt. til også at angive forholdsmæssig registreringsafgift for leasingkøretøjer skal præstere. Herudover foreslås det, at Skatteforvaltningen skal kunne undlade at frigive en sikkerhedsstillelse (efter trappemodellen) under en kontrolsag for at sikre, at der er midler til at dække virksomhedens afgifter. 

”I høringssvaret kritiserer vi kraftigt, at man nu vil bruge sikkerhedsstillelsen til at modregne eventuelle andre restancer til skattevæsnet. Det har aldrig været formålet, hvorfor skatteministeriet bør undlade denne del af lovforslaget. Samtidig påpeger vi, at hvis skatteministeren vil udnytte sin bemyndigelse til at ændre vilkårene for selvanmelderordningen, bør det ske efter branchen er blevet hørt, da det er velkendt, at det er ømtåleligt område for branchen,” udtaler Ida Daarbak Reislev.  

Andre ændringer 

Foruden de to førnævnte problematikker indeholder lovforslaget nogle mindre ændringer samt skatteministeriet af kontrolhensyn ikke længere vil gøre det muligt for selvanmeldere og selvangivere at ændre i månedsangivelsen over afgiftsberigtigede køretøjer efter indregistrering i Køretøjsregisteret. Forslaget skal mindske muligheden for svig. AutoBranchen Danmark anerkender behovet for at undgå svig og svindel, men opfordrer til, at branchen efterfølgende kan henvende sig i tilfælde af, at der er begået fejl ifm. indregistreringen.  

Herunder kvitterer AutoBranchen Danmark for, at Skatteministeriet har lyttet til vores forslag om, at virksomheder, der sælger køretøjer eller udbyder køretøjer til leasing, skal have mulighed for at bruge prøveskilte til optagelse af foto og film i reklameøjemed. Virksomhederne vil dermed være ligestillet med fabrikanter og importører. 

Høringssvar