AutoBranchen Danmark har udarbejdet et høringsvar til ændring af styresignal med en ny trappemodel for fastsættelse af sikkerhedsstillelse for selvanmeldere efter registreringsafgiftsloven.

Autobranchen Danmark er som udgangspunkt enig i, at der er behov for opstramninger i forhold til selvanmelderordningen, men AutoBranchen Danmark er bekymret for at det nye styresignal vil ramme skævt og være en ny stor, økonomisk byrde.

Det nye styresignal skal træde i kraft den 1. oktober, og da der er politisk flertal for at afskaffe selvanmelderordningen for eksportvirksomheder fra 1. januar, vil styresignalet igen skulle ændres. Eylem Ünüvar, juridisk chef hos AutoBranchen Danmark følger op:

“Autobranchen Danmark mener derfor, at det kunne have reduceret erhvervslivets administrative omkostninger, hvis Motorstyrelsen havde ventet med at ændre styresignalet til, der var fuld klarhed om de kommende lovgivningsmæssige ændringer på selvanmelderområdet,”.

Du finder hele udkastet til styresignalet her:
Høringssvar om nyt styresignal og trappemodellen samlet

Branchen rammes økonomisk

Den nye trappemodel stiller større krav til selvanmeldernes likviditet, og vil derfor være en ny økonomisk byrde. Det er i styresignalet foreslået, at sikkerhedsstillelsen for selvanmeldere hæves, så det nuværende hæftelsesbeløb på 500.000 kr. udgør det fremtidige minimum. Ifølge styresignalet skal sikkerhedsstillelsen fremover afhænge af summen af virksomhedens månedlige afgiftsbetaling og godtgørelse i forbindelse med eksport af køretøjer.

“Det har stor betydning for vores medlemmer, at de fortsat kan drive forretning uden at blive truet på deres økonomiske eksistensgrundlag. De betaler i forvejen en del gebyrer og renter til diverse finansierings- og pengeinstitutter for at have en nødvendig kreditramme til rådighed”, siger Eylem Ünüvar.

Ydermere bemærkes det i høringssvaret, at branchen i forvejen løfter en stor del af forvaltningens og kundernes administrative opgaver for at lette processerne ved køb af biler. Det omfatter eksempelvis betaling af registreringsafgift på vegne af kunden, afgiftsberigtigelse og andre administrative opgaver. De opgaver løser branchen uden merbetaling.

Høringssvaret

I henhold til lovens § 15, stk. 2, fremgår:

Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen kan stille krav om højere sikkerhedsstillelse efter stk. 1, nr. 5, som følge af virksomhedens årlige eller forventede årlige afgiftstilsvar efter denne lov, forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer. Told- og skatteforvaltningen kan med 1 måneds varsel til den første i en måned ændre kravet om sikkerhedsstillelse, hvis virksomhedens forhold har ændret sig væsentligt i forhold til tidspunktet for sikkerhedsstillelsen eller den seneste regulering heraf, eller hvis told- og skatteforvaltningens fastsættelse af sikkerhedens størrelse har været baseret på mangelfulde eller ukorrekte oplysninger.’

Efter AutoBranchen Danmarks opfattelse er der ikke hjemmel til at kræve øget sikkerhedsstillelse alene ud fra en selvanmelders månedlige afgiftsbetaling eller godtgørelse i forbindelse med eksport af køretøjer. Bestemmelsen henviser til, at der skal lægges vægt på:

– Virksomhedens årlige eller forventede årlige afgiftstilsvar
– Forretningsomfang
– Betalingshistorik
– Øvrige risikofaktorer

Efter AutoBranchen Danmarks opfattelse, lægges der i udkastet til styresignalet op til, at der kan kræves en øget sikkerhed alene ud fra virksomhedens forventede månedlige afgiftstilsvar. Det mener AutoBranchen Danmark ikke, at der er hjemmel til i lovgivningen.

Nye krav til det at stille sikkerhed

Ifølge udkastet til styresignal skal sikkerhedsstillelsen fremover afhænge af summen af virksomhedens månedlige afgiftsbetaling og godtgørelse ved eksport. De to beløb (uden fortegn) sammenlægges, idet eksportgodtgørelse kun medregnes med halvdelen af beløbet. Sikkerhedsstillelsen udgør herefter

  • Ved afgiftsbetaling plus halv godtgørelse mellem 0 og 1 mio. kr.             500.000 kr.
  • Ved afgiftsbetaling plus halv godtgørelse mellem 1 og 2,5 mio. kr.        2.500.000 kr.
  • Ved afgiftsbetaling plus halv godtgørelse mellem 2,5 og 5 mio. kr.        5.000.000 kr.
  • Ved afgiftsbetaling plus halv godtgørelse mellem 5 og 10 mio. kr.         7.500.000 kr.
  • Ved afgiftsbetaling plus halv godtgørelse på 10 mio. kr. og over min.    7.500.000 kr.

I tilfælde, hvor det samlede beløb afgiftstilsvar med tillæg af halvdelen af den modtagne eksportgodtgørelse overstiger 10 mio. kr., fastsættes beløbet individuelt, men det skal som minimum udgøre 7.5 mio. kr.

Det fremgår af udkastet til styresignal, at proportionalitetsprincippet skal overholdes ved fastsættelsen af sikkerhedsstillelsen.

Autobranchen Danmark kan derfor tilslutte sig kritikken om, at den fremtidige sikkerhedsstillelse i mange tilfælde vil overstige det afgiftsbeløb, der skal stilles sikkerhed for, og at det nye styresignal og trappemodellen derfor reelt bliver en forudbetaling af afgiften.