For at få en sag behandlet i ankenævnet skal klager indbetale et klagegebyr, der er 500 kr. Hertil kommer betaling for en besigtigelse, der normalt er nødvendig.

  • Nævnet afgør, om besigtigelse skal foretages af ankenævnets medlemmer eller en særlig udpeget sagkyndig.
  • Gebyret tilbagebetales til klageren, hvis denne får medhold i en ikke uvæsentlig del af klagen. Såfremt indklagede taber sagen, skal denne betale sagsomkostninger til nævnet. Dette er blandt andet klagegebyret og den sagkyndiges honorar.