Sagen startede i Skatteankestyrelsen, hvor leasingtageren d. 30. juni 2016 fik medhold i, at det ikke kunne godtgøres, at han var vidende om, at leasingforholdet var uden realitet. Leasingtageren fik således medhold i, at han ikke hæftede for registreringsafgiften. Skatteministeriet indbragte afgørelsen for domstolene, og sagen blev af Retten i Glostrup henvist til Østre Landsret, som følge af sin principielle karakter.

Østre Landsret fandt det godtgjort, at leasingforholdet var uden realitet, og at ejendomsretten til køretøjet ikke reelt blev overdraget til leasingvirksomheden.

Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at der ikke var udarbejdet en købsaftale, at købesummen ikke var betalt og på vilkårene i leasingaftalen, hvorefter leasingvirksomheden ikke havde nogen økonomisk risiko. Landsretten lagde desuden vægt på, at leasingtageren i det hele havde optrådt som ejer af køretøjet, herunder foretaget istandsættelse af køretøjet, ligesom han ikke har villet aflevere køretøjet til SKAT, selv om det var beslaglagt.

På den baggrund fandt landsretten det godtgjort, at leasingtageren var klar over, at bilen ikke reelt tilhørte leasingvirksomheden, og at der ikke var tale om et reelt leasingforhold.

Leasingtageren havde derfor viden om, at der ikke var betalt den korrekte registreringsafgift af køretøjet, og han hæftede derfor for den fulde afgift.

Skatteministeriet fik på den baggrund medhold i sin påstand. Sagen blev anket til Højesteret, som traf afgørelse i sagen 17. oktober 2019. Højesteret var enig i landsrettens begrundelse og resultat og stadfæstede derfor landsrettens dom.

Højesteret fandt, at der ikke var tale om et reelt leasingforhold, og at betingelserne for afgiftsberigtigelse af køretøjet efter registreringsafgiftslovens § 3 b, derfor ikke var opfyldt.

Højesteret fandt desuden, at leasingtageren havde anvendt køretøjet med viden om, at der ikke var betalt korrekt afgift af køretøjet. På den baggrund hæftede leasingtageren for den fulde afgift, jf. registreringsafgiftslovens § 20, stk. 5.

Den fulde dom kan læses her:

Domsskrift fra landsretten (mest uddybende i forhold til begrundelser):

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2274108&lang=da

Domskrift fra Højesteret:

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2291992