Visning af leasingaftaler
I flowet ’Leasing – Vis leasingaftaler’ har Motorregisteret i en periode fejlet, hvis der var oprettet mere end én aftale på månedsbasis; dvs. uden GyldigFra og GyldigTil-datoer. Denne fejl er nu rettet, så alle leasingaftaler vises ved fremsøgning i dette flow.

Annulleringsflowet
I flowet ’Leasing – Annuller leasingaftale’ vises leasingaftaler igen korrekt. Ved genberegning dannes to leasingaftaler; én for perioden op til genberegning og måneden ud og den genberegnede leasingaftale, der træder i kraft ved månedsudløb for genberegning. For at sikre, at annullering foregår korrekt, vises kun den leasingaftale med senest GyldigTil-dato. I perioden mellem genberegning og ikrafttrædelse af den genberegnede leasingaftale vil der således kun stå en leasingaftale, hvis GyldigFra-dato ikke er aktuel endnu, da det er denne aftale, der ved annullering skal beregnes refusion på.
Når den viste aftale annulleres, beregnes korrekt refusion af leasingafgift, og begge leasingaftaler annulleres. Dette kan efterfølgende ses i flowet ’Leasing – Vis leasingaftale’.
Der eksisterer i dag en renteberegningsfejl i Motorregisteret, hvor der ved annullering af en leasingaftale beregnes renter af leasingafgiften på baggrund af dags dato-rentesatsen. For aftaler, der er startet og genberegnet i forrige halvår og annulleret i indeværende halvår, bruger den rentesatsen for indeværende halvår. Denne beregningsfejl vil blive håndteret i et kommende release.

Genberegning
Ved annullering af en genberegnet leasingaftale i perioden mellem genberegning og ikrafttrædelse af den genberegnede leasingaftale beregnes nu korrekt refusion af hele den genberegnede periode. Før denne release blev der fejlagtigt ikke beregnet refusion ved annullering.

Annullering af udløbne leasingaftaler på udløbsdagen
Det har ikke tidligere været muligt for leasingvirksomheder, selvanmeldere og Motorstyrelsens medarbejdere at annullere en leasingaftale på udløbsdatoen. I stedet har det kun været muligt at annullere en leasingaftale til og med dagen før udløb. Dette er nu muligt.
For medarbejdere i Motorstyrelsen er det desuden nu muligt at annullere en leasingaftale efter leasingaftalens udløb.

Forlængelse af leasingaftale
Før denne release blev den forlængede del af en leasingaftale ikke medtaget i genberegningen af leasingaftalen, hvis forlængelsen skete før genberegning. Dette er nu rettet, således at den forlængede del indgår i genberegningen.

Datarettelser – annullering af leasingaftaler
Der er foretaget flere datarettelser, hvor leasingaftaler er blevet annulleret. Disse er af forskellige grunde tidligere ikke blevet annulleret i forbindelse med flows i Motorregisteret, der burde have annulleret leasingaftalen. Dette har i flere tilfælde blokeret for, at et tidligere leasingkøretøj kunne indregistreres på fuld afgift. De omtalte situationer inkluderer bl.a.:
• Annullering af genberegnede leasingaftaler, hvor kun den aftale med senest GyldigTil-dato blev annulleret
• Køretøjer, der er afmeldt efter udløb.

 

 

Import (toldsyn)
Ved køretøjsoprettelse med toldsyn via syn bliver alle forbrugstal nu beregnet korrekt ud fra brændstofart, målenorm og målte forbrugstal hhv. egenvægt/køreklar vægt. Dette gælder også el- og plug-in-hybridkøretøjer.

Registreringssyn
Køretøjer, der registreringssynes, får ikke længere foretaget utilsigtede ændringer i brændstofforbrugsoplysningerne. Køretøjer, hvor registreringssyn eller tilføjelse af tilladelse mv. i perioden den 30. april 2019 frem til nu har ændret forbrugstal, vil ved fornyet registreringssyn få forbrugstallene korrekt beregnet.
Køretøjer, der er oprettet i Motorregistret før den 30. april 2019 vil fremstå med “Samlet beregnet brændstofforbrug” i km/l uden angivelse af målenorm, der anvendes til afgiftsberegninger.

Hvis målenormen ændres, bliver den nye indberetning lagt til grund for køretøjets brændstofforbrugsberegning, og der vil evt. ske regulering af de hidtidige afgiftsberegninger. Ved ændringer skal “Målenorm” angives og “Målt forbrug” indberettes som l/100 km.

Køretøjer, der er oprettet efter den 30. april 2019, skal have en angivet “Målenorm” samt et “Målt brændstofforbrug” angivet i l/100 km. Hvis målenormen angives til “Ingen”, fastlægges brændstofforbruget på baggrund af køretøjets vægt.
Det målte forbrug omregnes, afhængig af målenorm, til “Samlet beregnet brændstofforbrug” i km/l til brug for afgiftsberegninger.

El- og hybridkøretøjer
Fejlene omkring beregning af det samlede brændstofforbrug for el- og hybridkøretøjer er rettet. Disse køretøjer kommer nu til at fremstå korrekt og får foretaget korrekte beregninger af “Samlet beregnet brændstofforbrug” samt korrekt beregning af registreringsafgift og periodiske afgifter.

Genopretning – Rettelser af betalinger
Motorstyrelsen arbejder på at identificere de køretøjer, der er påvirket af de forkerte brændstofforbrugsberegninger i perioden fra den 30. april 2019 og frem til nu. Det kan betyde, at vi skal indhente korrekte oplysninger om de køretøjer, der i perioden har fået registreret forkerte forbrugstal.

Når køretøjerne er identificeret, og de korrekte forbrugstal er fastlagt, vil “Samlet beregnet brændstofforbrug” samt afgifterne blive omberegnet, og der vil blive dannet refusioner og opkrævninger af korrekte afgifter. Reguleringer til registreringsafgiften vil ske til betaleren, evt. via månedsangivelsen for de registrerede virksomheder. Reguleringer til de periodiske afgifter vil ske direkte til betaleren.

Kilde: Motorstyrelsen

Ajourført 21/11 2019