Hvis forbrugeren får helt eller delvist medhold, har I en frist på 30 dage til at følge afgørelsen. Dertil skal I være opmærksom på:

  • Hvis I ikke ønsker at følge nævnets afgørelse, skal I meddele dette skriftligt til nævnets sekretariat inden fristens udløb
  • Afgørelsen vil blive offentliggjort på www.bilklage.dk (udhængsskab) i 1 år, medmindre en af parterne indleder en retssag.
  • Hvis I ikke vil efterleve afgørelsen, men ikke har meddelt sekretariatet, at afgørelsen ikke vil blive fulgt eller har anmodet om at få sagen genoptaget, kan afgørelsen gennemtvinges i fogedretten. Afgørelsen vil også offentliggøres på www.bilklage.dk (udhængsskab) i 1 år.
  • Hos AutoBranchen Danmark forventer vi, at vores medlemmer efterlever Ankenævnets afgørelse, hvis ikke sagen prøves ved domstolene. Hvis sagen ikke efterleves eller prøves ved domstolene, så træffer vores bestyrelse beslutning om, hvorvidt virksomheden kan bevare sit medlemskab af AutoBranchen Danmark.

Hvornår kan en sag genoptages?

Efter en afgørelse er truffet, kan man som part anmode Ankenævnet om at genoptage sagen, hvis der er tale om ganske særlige omstændigheder. En sag kan ikke genoptages blot fordi dokumenter, som var tilgængelige på tidspunktet for sagens begyndelse, ikke er uploadet grundet forglemmelse.