• Hvis der ønskes en højere udbredelse af nul- og lavemissionsbiler end i afgiftsmodel 1 og 2, skønnes det fx muligt at nå en bestand på 750.000 nul- og lavemissionsbiler i 2030 ved at kombinere afgiftslempelser for nul- og lavemissionsbiler med yderligere afgiftsforhøjelser for konventionelle biler, bl.a. gennem en forhøjelse af brændstofafgiften på 1 kr. pr. liter.
  • Afgiftsforhøjelsen for konventionelle biler vil skulle afvejes ift. de fordelingsmæssige og samfundsøkonomiske hensyn. Det skønnede antal nul- og lavemissionsbiler i de forskellige afgiftsmodeller kan nås ad forskellige veje, afhængigt af hvordan de øvrige hensyn vægtes. For at illustrere denne pointe er der præsenteret yderligere tre varianter af afgiftsmodel 3:
    • En hvor omkostningen ved udbredelsen af nul- og lavemissionsbiler betales af samfundet som helhed frem for ejere af konventionelle biler
    • En hvor CO2-reduktionen øges, men de statsfinansielle og samfundsøkonomiske omkostninger stiger, og …
    • En hvor indfasningen af nul- og lavemissionsbiler i registreringsafgiften øges frem mod 2030, men udbredelsen understøttes af et øget midlertidigt, løbende tilskud