GHS06 – Stærk toksicitet:

 • Akut toksicitet

   GHS08 – Sundhedsfare:

 • Luftvejssensibilisering
 • Kimcellemutagenicitet
 • Karcinogenicitet
 • Reproduktionstokscitet
 • Specifik målorgan
 • Aspirationsfare

Derudover også ved særligt komplicerede arbejdsprocesser og forhold som f.eks.:

 • Exoterme kemiske processer, hvor der udvikles varme ved processen.
 • Kemiske processer, hvor der forekommer trykstigning ved processen.
 • Processer, hvor der er risiko for brand og eksplosion.

Formålet med oplæring og instruktion er at samtlige medarbejdere, som arbejder med kemiske produkter, kender til:

 • De farer og risici, der kan være forbundet med arbejdet.
 • De sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte imod disse farer og risici.
 • Og i tilfælde af uheld, hvordan der ydes førstehjælp og opsamles spild m.m.