• Det er vigtigt at understrege, at man over for kunder har en oplysningspligt om, hvordan den nye leveringsstatus på reservedele eller lignende ser ud under situationer som corona-virus.
  • Det er vigtigt at være opmærksom på, at ikke alle forpligtelser bortfalder, hvis en kontraktpart ønsker at påberåbe sig force majeure.
  • Man kan blive erstatningsansvarlig ved manglende oplysning til kunden samtidig med, at man ikke kan påberåbe sig force majeure.
  • Begge kontraktparter må forventes at udvise almindelig loyalitet over for sine samarbejdspartnere og indrette sig bedst muligt for at begrænse gener.
  • Det er som nævnt alene i tilfælde af upåregnelighed, at en kontraktpart kan frasige sig ansvaret under force majeure.
  • For nye aftaler, der er indgået efter, at der er erklæret en international sundhedskrise, vil det være svært at påberåbe sig force majeure, da situationen med pandemien var kendt på tidspunktet for kontraktens indgåelse.