• Transportsektoren udleder i dag knap 40 pct. af Danmarks samlede CO2-udledning uden for det europæiske kvotehandelssystem.
  • Heraf udgør udledningen fra personbiltransporten knap 7 mio. ton, svarende til knap 60 pct. af transport sektorens samlede udledning. Den teknologiske udvikling inden for lav- og nule missionsbiler er vanskelig at forudsige.
  • En forudsætning for målopfyldelse er, at der sker teknologispring i perioden, som kan bidrage til bedre og billigere lav- og nulemissionsbiler. Det er samtidig afgørende, at samfundet er indstillet og forbe redt til at understøtte udbredelsen af lav- og nulemissionsbiler.

Kilde: Finansministeriet