Det forhold, at Motorstyrelsen foreslår en sikkerhedsstillelse, der er højere end det, vi som selvanmelder skal afregne i registreringsafgift for en måned, er efter vores opfattelse uproportionalt.

Der skal hertil henses til, at Skatteforvaltningen har adgang til straks at afmelde en virksomhed for registreringsafgift, hvis virksomheden er i restance. Der bør således ikke være adgang til at kræve en sikkerhedsstillelse, der er højere end én måneds afgiftstilsvar.

Krav om en øget sikkerhedsstillelse bør efter vores opfattelse endvidere bero på en konkret vurdering, hvor Skatteforvaltningen må sandsynliggøre, at statskassen med stor sandsynlighed kan lide tab, jf. registreringsafgiftslovens § 15, stk. 2.

Registreringsafgiftslovens § 15, stk. 2, skal efter vores opfattelse fortolkes således, at sikkerhedsstillelsen og statskassens risiko for tab i højere grad skal afspejlede størrelsen af det afgiftstilsvar, som virksomheden hæfter for. Der skal efter vores vurdering være en begrundet risiko for tab.

Denne risikovurdering mangler efter vores opfattelse at blive indarbejdet i styresignalet, hvorfor vi er uenig i forslaget til afgørelsen på en sikkerhedsstillelse på xx kr.