Ifølge styresignalet skal sikkerhedsstillelsen fremover gradueres, således den afspejler det afgiftstilsvar, som selvanmeldervirksomheden hæfter for. Der er foreslået en trappemodel bestående af 5 trin, hvor sikkerhedsstillen alene er afhængig af den månedlige afgiftsbetaling og den månedlige godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af køretøjer.

I henhold til registreringsafgiftslovens § 15, stk. 2 fremgår der følgende:
”Told- og skatteforvaltningen kan stille krav om højere sikkerhedsstillelse efter stk. 1, nr. 5, som følge af virksomhedens årlige eller forventede årlige afgiftstilsvar efter denne lov, forretningsomfang, betalingshistorik og øvrige risikofaktorer. Told- og skatteforvaltningen kan med 1 måneds varsel til den første i en måned ændre kravet om sikkerhedsstillelse, hvis virksomhedens forhold har ændret sig væsentligt i forhold til tidspunktet for sikkerhedsstillelsen eller den seneste regulering heraf, eller hvis told- og skatteforvaltningens fastsættelse af sikkerhedens størrelse har været baseret på mangelfulde eller ukorrekte oplysninger.” (Vores understregning)

Med henvisning til registreringsafgiftslovens § 15, stk. 2, er der efter vores opfattelse ikke hjemmel til at kræve øget sikkerhedsstillelse alene ud fra en selvanmelders månedlige afgiftsbetaling eller godtgørelse i forbindelse med eksport af køretøjer.

Hvis sikkerhedsstillelsen på kr. 500.000, jf. registreringsafgiftslovens § 15, stk. 1, nr. 5, skal forøges, skal der henses til følgende:

  • Virksomhedens årlige eller forventede årlige afgiftstilsvar
  • Forretningsomfang
  • Betalingshistorik
  • Øvrige risikofaktorer

Der er således ikke hjemmel i registreringsafgiftsloven til at kræve en øget sikkerhed alene ud fra virksomhedens forventede månedlige afgiftstilsvar.

Skøn under regel
Det er vores opfattelse, at Motorstyrelsen med styresignalet sætter skøn under regel, da kravet til øget sikkerhedsstillelse alene sker på grundlag af virksomhedens afgiftstilsvar. Der henses ikke til, om der er en forøget risiko for, at statskassen vil lide tab. For at kunne kræve øget sikkerhedsstillelse skal der ligeledes henses til selvanmelderens betalingshistorik og øvrige risikofaktorer. Dette vil der ikke blive henset til, når der i henhold til styresignalet kan kræves øget sikkerhedsstillelse alene ud fra selvanmelderens afgiftstilsvar.