Landsskatteretten har i en nylig principiel afgørelse gået imod SKATs fortolkning om hæftelse for registreringsafgift. Afgørelsen slår fast, at registreringsafgiftslovens systematik og opbygning betyder, at samme køretøj kun kan afgiftsberigtiges én gang. Landsskatterettens flertal udtalte, at hvis der pålægges hæftelse for den fulde registreringsafgift, når denne én gang før er blevet helt eller delvist berigtiget af efterfølgende ejere/brugere, vil det føre til en ugrundet berigelse af SKAT.

Den konkrete sag vedrørte en person, der havde søgt og fået godkendt, at biler ejet af personens tyske selskab kunne anvendes i Danmark uden betaling af registreringsafgift under overholdelse af nærmere fastsatte betingelser. En dom fra Østre Landsret slog senere fast, at betingelserne ikke var oplyst, og derfor skulle der betales et afgiftstilsvar på cirka 13 millioner kroner. Herefter skulle det bestemmes, om den danske bruger af bilerne hæftede for den fulde registreringsafgift eller om afgiften skulle reduceres med 2,8 millioner, der efterfølgende var betalt i afgift af andre ejere og brugere. SKAT fandt, at den danske bruger hæftede for det fulde beløb, og herefter indbragte brugeren sagen for Landsskatteretten, der nu er kommet med en afgørelse i sagen, der viste, at man kun kan afgiftsberigtige et køretøj én gang.

Afgørelsen anses for at være principiel og må forventes at få betydning for en række lignende sager i fremtiden. Sagen blev ført af advokat (H) Christian Falk Hansen fra TVC Advokatfirma, der udtaler følgende:

”SKAT har som bekendt de senere år haft stort fokus på leasingselskaber samt virksomheder, der importerer biler til Danmark, typisk fra Tyskland. I en række sager har SKAT opkrævet fuld registreringsafgift i tilfælde, hvor SKAT har tilsidesat flexleasing-aftaler (forholdsmæssig betaling af registreringsafgift), ligesom SKAT i flere tilfælde har opkrævet fuld registreringsafgift i tilfælde, hvor reglerne for brug af prøveskilte eller tyske eksportnummerplader er overskredet. I alle disse sager vil Landsskatterettens nye afgørelse kunne få betydning i relation til opgørelse af registreringsafgiftskravet.”

Hvis du har spørgsmål til rækkevidden af Landsskatterettens afgørelse i forhold til en konkret problemstilling, kan advokat Christian Falk Hansen kontaktes på 4070 5715 eller ch@tvc.dk.