En borger har fået medhold i, at SKAT ikke var berettiget til at opkræve ekstra registreringsafgift, idet hans varebil fortsat opfyldte betingelserne for at være registreret som varebil, der utvivlsomt var indrettet til godstransport. Imidlertid har borgeren i en efterfølgende erstatningssag mod SKAT ikke fået medhold i, at SKAT var erstatningsansvarlig.

Sagen angik, om sagsøgeren havde et erstatningskrav mod skatteforvaltningen i anledning af, at SKATs afgørelse af 25. november 2013, hvorved sagsøgeren blev opkrævet fuld registreringsafgift af en varevogn indregistreret efter registreringsafgiftslovens § 5, stk. 1, var blevet tilsidesat ved domstolene, som gav sagsøgeren medhold i, at han ikke skulle opkræves fuld registreringsafgift af køretøjet.

Retten frifandt skatteforvaltningen for erstatningsansvar. Retten fandt, at der i forbindelse med SKATs afgørelse ikke var begået sådanne fejl, eller at SKATs afgørelse var klart ubeføjet eller i øvrigt så kritisabel, at SKAT derved havde pådraget sig et erstatningsansvar.

Herunder fandt retten bl.a., at selv om SKATs afgørelse om opkrævning af fuld registreringsafgift var blevet tilsidesat ved domstolene med den begrundelse, at SKAT ikke havde afprøvet styrken på en plade i varevognens varerum, eller om der i øvrigt rent faktisk var mulighed for at anvende rummet over denne plade til personophold, var denne manglende afprøvning ikke ansvarspådragende. Retten lagde herved bl.a. vægt på, at sagsøgerens indsigelse om, at det ikke var muligt for en person at ligge på pladen i varerummet, først fremkom for domstolene under retssagen om prøvelse af SKATs afgørelse. Da der ikke i forbindelse med SKATs afgørelse var aktualiseret nogen berettiget tvivl hos SKAT om, hvorvidt det var muligt for en person at ligge og opholde sig på pladen i varerummet, kunne SKAT ikke bebrejdes for i forbindelse med sin afgørelse ikke at have taget højde for sagsøgernes indsigelse herom.

Det helt afgørende i denne afgørelse er, at SKAT efter rettens vurdering ikke har handlet ansvarspådragende. Det ville være en forudsætning for at kunne gennemføre et erstatningskrav. Dommen viser imidlertid også, hvor svært det er at opnå erstatning fra SKAT, selvom SKAT har begået en fejl eller har truffet en forkert afgørelse.

Hele dommen, herunder den oprindelige afgørelse om registreringsafgift, kan læses her.