Den 1. juni nærmer sig, hvor de nye afgiftsregler endelig træder i kraft. Her er de frister du skal være opmærksom på i forhold til de nye afgiftsregler, der snart træder i kraft, så du undgår ubehagelige overraskelser.

Den 1. juni

Den nye afgiftslov træder i kraft d. 1. juni, og Motorstyrelsen begynder fra denne dato at administrere efter de nye afgiftsregler. Det betyder, at man fra denne dato vil kunne beregne afgifter efter de nye, gældende afgiftsregler i DMR. Det er altså slut med efterreguleringer og forkerte afgiftsbeløb på månedsangivelsen.

Motorstyrelsen begynder at tilbagebetale de for højt opkrævede/forkert opkrævede afgiftsbeløb, der har været opkrævet siden lovens fremsættelse den 18. december 2021. Efterreguleringen påbegynder fra 1. juni, og det er Motorstyrelsens forventning, at de vil have tilbagereguleret på alle de berørte køretøjer til virksomhederne i efteråret 2021. De har dog ifølge den nye lov en ultimativ frist den 1. december 2021, som er forfaldsdato for tilbagebetaling for Motorstyrelsen. Herefter vil eventuelt manglende tilbagebetalte krav forrentes efter rentelovens § 5.

Særligt om leasing og andre køretøjer på forholdsmæssig registreringsafgift – frist d. 31. maj

For allerede indgåede leasingaftaler, hvor afgiftsperioden er begyndt senest den 17. december 2020, har de nye regler som udgangspunkt ikke haft betydning. Dog har de nye regler betydning, hvis sådanne leasingaftaler er blevet forlænget efter den 18. december 2020, da der så er tale om en ny afgiftsperiode. Afgiftsberegningen ved eventuelle forlængelser vil til og med den 31. maj 2021 i første omgang skulle ske efter de hidtil gældende regler. Afgiftsbeløb og renter vil dog blive opgjort på ny efter de nye regler, når loven er trådt i kraft, og der vil derefter ske efteropkrævning eller tilbagebetaling.

Det samme gælder for tilbagebetaling af afgift og rente ved førtidig afbrydelse samt betaling af afgift og rente ved fristoverskridelser, som sker i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021, såfremt afgiftsperioden er påbegyndt den 18. december 2020 eller senere. Også her vil afgiftsbeløb og rente efter lovens ikrafttræden blive opgjort på ny efter de nye regler, og der vil ske efteropkrævning eller tilbagebetaling.

Hvad angår værditabsberegninger ved udløb, som foretages i perioden fra og med den 18. december 2020 til og med den 31. maj 2021, skal der efter lovens ikrafttræden ske en fornyet værditabsberegning efter de nye regler. Det gælder, uanset om afgiftsperioden er påbegyndt før den 18. december 2020 eller ej. Eventuelle forskelsbeløb vil blive efteropkrævet eller tilbagebetalt.

Særligt om genberegning – frist d. 31. maj

  • For genberegning har der været en overgangsordning.

For køretøjer omfattet af genberegningsreglerne, som er registreret her i landet første gang senest den 17. december 2020, og som fra og med den 18. december skal have angivet den afgiftspligtige værdi som brugt i medfør af § 9 a, stk. 1, er det de gamle 2020-afgiftsregler, der som udgangspunkt anvendes ved fastsættelsen af den afgiftspligtige værdi som brugt.

Det har dog været muligt efter anmodning at angive den afgiftspligtige værdi som brugt i medfør af § 9 a, stk. 1, efter de nye regler, hvis anmodning herom er fremsat over for Motorstyrelsen senest den 31. maj 2021. Eventuelle forskelsbeløb vil blive efteropkrævet eller tilbagebetalt.

Motorstyrelsen har for nylig publiceret en vejledning vedrørende overgangsordningen og anmodning om anvendelse af de nye regler ved genberegning. Den kan du finde her.

Den. 1. juli – overgangsordning for allerede indgåede købs- og leasingaftaler – frist 1. juli

Det har været muligt at indregistrere køretøjer på 2020-afgiftssatserne, hvis forhandleren har kunne fremvise en købs- eller leasingaftale med en slutbruger indgået senest d. 17. december.  Det er muligt at indregistrere køretøjer på denne ordning til og med 1. juli 2021. Herefter vil køretøjerne blive afgiftsberigtiget efter de nye afgiftsregler uanset hvad.

Husk at anmodninger om brug af overgangsordningen skal indsendes samtidig med indregistreringen af bilen, da Motorstyrelsen ellers vil afvise anmodningen og afgiftsberigtige køretøjet efter de nye afgiftsregler.