En gang imellem lever en medarbejder ikke op til virksomhedens forventninger. Det kan skyldes højt eller for regelmæssigt sygefravær, manglende efterlevelse af instruktioner, manglende kvalifikationer eller arbejdsindsats, eller generelle samarbejdsvanskeligheder, herunder illoyalitet.

I ABAF får vi af og til henvendelser fra medlemmer, der synes, at de har givet en medarbejder rigtig lang line, og gentagne gange har talt med vedkommende om forhold, der skal forbedres.

Medarbejderen har lovet bod og bedring – dog uden resultat. Til sidst har man fået nok, og ønsker derfor at opsige eller – afhængig af omstændighederne bortvise, medarbejderen med det samme. I den situation er det imidlertid ikke nok, at der er givet – endog et anseeligt antal – forskellige mundtlige påtaler. Opsiger eller bortviser man på det grundlag, vil medarbejderen under visse betingelser kunne rejse en sag for usaglig opsigelse/bortvisning.

Det er selvfølgelig en frustrerende besked at få, men man er som arbejdsgiver nødt til at gøre det klart, at den givne adfærd eller manglende forbedring ikke er acceptabel, og give en skriftlig advarsel, inden en evt. opsigelse/bortvisning kan ske. Kun under særlige omstændigheder ex. grov illoyalitet, tyveri, vold mv. vil en advarsel ikke være nødvendig.

For ikke at ende i den situation, at arbejdsgiver opsiger eller bortviser på et usagligt grundlag, er det derfor vigtigt, at medarbejderen har fået en klar skriftlig advarsel om det konkrete forhold. Advarslen giver medarbejderen en mulighed for at blive opmærksom på forholdet og rette op på det, der halter. Det giver også den fornødne dokumentation, hvis virksomheden efterfølgende må opsige medarbejderen, fordi forholdet ikke forbedres.

Langt hen ad vejen gælder det samme for elever. Man skal dog være opmærksom på, at forholdet der skal rettes op på, skal være af en grovere karakter, da udgangspunktet for elever er, at de ikke kan opsiges, når prøvetiden er ovre. I stedet vil deres elevaftale skulle ophæves (uden varsel), og det kan derfor kun ske, hvis der er tale om en væsentlig misligholdelse af aftalen.

Uanset om det drejer sig om en elev, eller anden medarbejder, anbefaler vi, at I altid kontakter ABAF, hvis I står med en medarbejder, der ikke lever op til forventningerne, og en enkelt mundtlig påtale ikke har virket. Vi er klar med vejledning og vi er også behjælpelige med at udforme en eventuel skriftlig advarsel for jer, så den er klar til udlevering