Skatteministeriet vil desværre begrænse selvanmelderes beføjelser, men samtidig vil man på positivsiden slække på krav om fremlæggelse af udenlandsk registreringsattest. Hvis du har input til de foreslåede ændringer, hører AutoBranchen Danmark gerne fra dig 

Et nyt lovforslag, der er sendt i høring af Skatteministeriet med frist 14. december, lægger op til at ændre en række bestemmelser i bekendtgørelse om registreringsafgift og bekendtgørelse om registrering af køretøjer, som vi gennemgår herunder: 

Genopbyggede totalskadede køretøjer kan ikke længere afgiftsberigtiges af selvanmeldere 

Den mest centrale ændring er, at det foreslås at ændre § 39 i bekendtgørelse om registrering af køretøjer. Bestemmelsen beskriver hvilke køretøjer, der ikke kan indregistreres af selvanmeldere efter registreringsordningen. Af registreringsordningen følger det, at selvanmeldere kan angive registreringsafgift for køretøjer, undtagen køretøjer, der nævnes i § 39. Det foreslås at tilføje køretøjer, der genopbygges efter totalskade, jf. registreringsafgiftslovens § 7, som et af disse køretøjer, som selvanmeldere ikke kan angive afgift for. 

Politiet får bemyndigelse til at destruere inddragede og fundne nummerplader 

Politiet vil få bemyndigelse til at håndtere og destruere nummerplader, der er inddraget af politiet selv, eller hvis de er fundet som hittegods på Motorstyrelsens vegne. Og nummerpladerne skal dermed ikke længere udleveres til Motorstyrelsen, som ellers er reglen nu, men som der ikke bliver administreret efter i praksis. 

Diplomater mv. får mulighed for at køre på hvide nummerplader 

Told- og Skatteforvaltningen vil med ændringen få mulighed for at dispensere fra kravet om udlevering af nummerplader med blå baggrundsfarve til diplomater, konsulater mv., og får i stedet mulighed for at udlevere med hvid baggrundsfarve i konkrete situationer.  

Undtagelse til krav om fremlæggelse af udenlandsk registreringsattest ved indregistrering af importkøretøj 

Ved import af et køretøj fra et ikke-EU/-EØS-land skal anmelder fremlægge seneste udenlandske registreringsattest eller andet bevis for den seneste udenlandske registrering. Dette følger af registreringsbekendtgørelsens § 46, stk. 1 og 2. Er registreringsattesten bortkommet og kan anmelder ikke fremlægge andet bevis for registreringen i udlandet, kan det dermed på nuværende tidspunkt ikke lade sig gøre at få køretøjet indregistreret i Danmark. 

Det foreslås at lave en undtagelse hertil. Det vil medføre, at der i nogle tilfælde kan dispenseres fra kravet om fremlæggelse af seneste udenlandske registreringsattest eller bevis herfor ved indregistrering af et køretøj. 

Ændring af adgangsprocessen for ejer i DMR om oplysninger om deres køretøj 

En registreret ejer eller bruger af et køretøj har over internettet efter anmodning adgang til de oplysninger, der er registreret i DMR om køretøjet, mens den pågældende har været registreret som ejer eller bruger af køretøjet.  

DMR er i dag indrettet således, at en borger skal logge ind med sit NemID for at se de køretøjer, som borgeren er ejer eller bruger af. Det foreslås at tilrette bestemmelsens ordlyd, så der ikke længere skal ske angivelse af registrerings/-stelnummer, som vurderes overflødig. 

Lempelse af reglerne ved midlertidig indførsel af visse transportmidler for studerende (dobbeltdomicil) 

Der lægges op til en ændring af reglerne for dobbeltdomicil, som vil betyde, at udenlandske studerende, der tager midlertidigt ophold i Danmark vil få ret til at indføre visse transportmidler midlertidigt i forbindelse med deres studietid i Danmark. 

Autobranchen: Positivt med undtagelsestilfælde, men ærgerligt at selvanmeldere indskrænkes 

”Det er positivt, at der nu er lavet en undtagelsesbestemmelse i tilfælde, hvor det ikke er muligt at fremlægge den seneste udenlandske registreringsattest eller andet, der dokumenterer seneste udenlandske registrering i forbindelse med import af køretøjer uden for EU- og EØS. Vi kender endnu ikke til, hvad styrelsen vil lægge vægt på i forhold til brug af undtagelsesbestemmelsen, men det har vi tænkt os, at spørge ind til i vores høringssvar,” siger jurist i Autobranchen, Ida Nynne Daarbak Reislev og fortsætter: 

”Herudover synes vi, det er ærgerligt, at det foreslås, at selvanmeldere ikke længere kan afgiftsberigtige genopbyggede køretøjer. Der har i de seneste år været en agenda hos Skatteministeriet om at indskrænke selvanmeldernes beføjelser i stort omfang, og dette er endnu et skridt i den retning, som vi ikke bifalder. Det vil vi derfor også adressere i vores høringssvar.” 

Lovforslaget har høringsfrist d. 14. december, og AutoBranchen Danmark modtager gerne input fra medlemmer i forbindelse hermed. 

Kontakt jurist Ida Nynne Daarbak Reislev på 53551400 eller idj@abdk.dk, hvis du har bemærkninger til lovforslaget.