Erhvervsstyrelsen har onsdag den 8. april 2020 fremlagt en række retningslinjer, som man opfordrer virksomheder til at indrette sig efter, når der langsomt og kontrolleret åbnes for dele af det danske samfund efter påsken 2020.

Det gælder både med hensyn til kontormiljøer, generel indretning, hygiejne og rengøring. Herunder følger rådgivningen fra Erhvervsstyrelsen:

Tilrettelæggelse af ny hverdag

 • Virksomheden tilstræber, at en del af de ansatte fortsætter med hjemmearbejde en tid endnu.
 • I den forbindelse skal det overvejes hvilke arbejdsopgaver/områder, som kan løses hjemmefra uden betydelig produktivitetsnedgang.
 • Medarbejdere i særligt udsatte grupper opfordres fortsat til at arbejde hjemmefra.
 • Arbejdet tilrettelægges, så der kan sikres afstand mellem medarbejderne, fx ved at sprede medarbejderne over flere lokaler, arbejde i skiftehold mv. Der bør som minimum være 2 meters afstand mellem medarbejderne.
 • Arbejdet tilrettelægges, så det er muligt at have forskudte mødetider, så ikke formange ansatte er på arbejde på samme tid, og så ikke for mange ansatte skal bruge offentlig transport til og fra arbejde samtidig.
 • Fysiske eksterne møder søges begrænset. Der gøres brug af digitale mødeløsninger. Der kan fordel holdes digitale møder også internt, når der afholdes møder med kolleger, man ikke normalt omgås med.
 • Nødvendigheden af forretningsrejser, kursusaktivitet mv. overvejes nøje. Deltagelse på forretningsrejser, kurser, konferencer mv. bør i videst muligt omfang ske virtuelt.

Indretning af arbejdspladsen

 • Lokaler indrettes, så smittefare minimeres, og der kan holdes afstand. Der fastlægges retningslinjer for ophold i storrum, brug af kantine, brug af mødelokaler, deltagelse i fysiske møder mv.
 • Kantiner indrettes hensigtsmæssigt, herunder lukning af buffet, sikring af tilstrækkelig afstand mellem borde i spiseafdeling, afstandsmarkering ved betalingsstationer.
 • Indretningen skal tage højde for, at der ikke opstår kødannelse.
 • Der bør lukkes for siddende spisning i større virksomheders kantiner, hvor flere afdelinger kan mødes på tværs.

Adfærd og hygiejne

 • Alle medarbejdere overholder Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne
  og hensigtsmæssig adfærd.
 • Der fastlægges retningslinjer for håndtering af krav om afstand mv. ifm. sociale
  aktiviteter på arbejdspladsen.
 • Alle medarbejdere oplyses om korrekt håndhygiejne (håndvask/håndsprit) og
  øvrig relevant hygiejne.
 • Der er vand og sæbe og så vidt muligt håndsprit tilgængeligt for alle ansatte.
 • Virksomheden sikrer grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, herunder med særligt fokus på toilet, vask, håndtag, gelændre, bordoverflader mv., som hyppigt berøres af mange.
 • Virksomheder, hvor medarbejderne ikke har faste arbejdsstationer, sikrer grundig rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.

Håndtering af sygdom og symptomer

 • Ansatte møder ikke på arbejde, hvis de har milde symptomer, der kan tyde på COVID-19.
 • På hver arbejdsplads skal ledelsen sikre, at der foreligger en instruks for håndtering af personer med symptomer på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg medarbejders arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af
  sygdom.
 • Ansatte, hvis familie har symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for ”nære kontakter”.
 • Medarbejdere, der vender tilbage efter et sygdomsforløb, skal virksomheden følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer for, hvornår man kan anses for at
  være smittefri.
 • I det omfang, der er tilgængelig testkapacitet, følges Sundhedsstyrelsens retningslinjer om COVID-19 test mhp. hurtig raskmelding.

Del relevant information

 • Der opsættes informationsmateriale om COVID-19 smittefare, herunder forventninger til de ansatte fsva. hygiejne, afstand mv.