Efter kritik fra Folketingets Ombudsmand ændrer Motorstyrelsen nu praksis for værdifastsættelse af eksportkøretøjer, så den er i overensstemmelse med ankenævnets praksis.  

Motorstyrelsen har oplyst i et nyhedsbrev, at de fra 1. januar 2022 ændrer praksis for annoncematerialet, som bruges til at værdifastsætte køretøjer, anmeldt til eksport. Baggrunden for ændringen er, at Motorstyrelsens praksis ikke har stemt overens med Motorankenævnets.  

Motorstyrelsen fik i sommeren 2021 kritik af Folketingets Ombudsmand for ikke at have samme praksis som Motorankenævnet i forhold til værdifastsættelser. Efter kritikken har Motorstyrelsen på en række punkter rettet ind, bl.a. har styrelsen ændret reglerne for partshøring i forbindelse med værdifastsættelser, som også var et af Ombudsmandens kritikpunkter. Nu retter styrelsen således også ind i forhold til annnoncesøgninger, og hvilket tidsrum for søgningen, der skal lægges til grund. 

Fra og med 1. januar vil Motorstyrelsen derfor fastsætte handelsprisen med udgangspunkt i det annoncemateriale, som er tilgængeligt på det tidspunkt, hvor køretøjet er anmeldt til eksport. Motorstyrelsen har hidtil søgt annoncemateriale med udgangspunkt i den dato, hvor køretøjet er udført af Danmark, og ikke med udgangspunkt i datoen, hvor køretøjet er anmeldt til eksport. 

To afgørelser fra Motorankenævnet har haft betydning for praksis 

Praksisændringen bunder i to konkrete afgørelser fra Motorankenævnet, hvor nævnet på forespørgsel fra klager fastslog, at annoncemateriale, som bruges til værdifastsættelse af køretøjer anmeldt til eksport, skal udsøges med udgangspunkt i den dato, køretøjet er anmeldt til eksport. 

Det fremgår af afgørelserne fra Motorankenævnet, at værdien af et motorkøretøj fastsættes på anmeldelsestidspunktet i henhold til Motorankenævnets faste praksis. Motorankenævnet bemærker, at dette er fastslået af Landsskatteretten i to afgørelser af 11. december 2019.  

Motorankenævnet henviser også til, at der ikke ses noget i lovgivning eller retspraksis, som taler imod deres praksis, og på den baggrund vurderes handelsprisen på køretøjerne i de to sager på anmeldelsestidspunktet. 

Den videre proces 

Motorstyrelsen vil i foråret 2022 udsende et styresignal med den nye praksis. Normalt vil en praksisændring gælde fra offentliggørelsen af et styresignal, men Motorstyrelsen vælger allerede nu, at ændringen skal gælde fra 1. januar 2022. Det gør de, fordi anmeldelsestidspunktet altid vil ligge forud for tidspunktet, hvor køretøjet føres ud af landet. Den hurtigere praksisændring vil derfor som udgangspunkt være til fordel for eksportøren.  

I praksis vil der dog i vid udstrækning være tale om samme annoncemateriale, som hvis annoncematerialet blev søgt med udgangspunkt i udførselstidspunktet. Dette skyldes, at der i langt de fleste eksportsager udsøges annoncemateriale for en periode, der rækker ud over både anmeldelses- og udførselstidspunktet.  

Det vil også fremgå af styresignalet, i hvilke tilfælde der kan ske genoptagelse af sager, hvor Motorstyrelsen har udsøgt annoncematerialet med udgangspunkt i køretøjets udførselsdato. 

AutoBranchen Danmark bakker op 

AutoBranchen Danmarks jurist, Ida Nynne Daarbak Reislev, er glad for, at Motorstyrelsen nu også på dette punkt retter ind, så styrelsens praksis stemmer overens med motorankenævnets. Hun fortæller:  

”Det har længe været til stor frustration for vores medlemmer, at Motorstyrelsen og Motorankenævnet ikke har samme praksis for værdifastsættelser, hvilket i mange tilfælde har afstedkommet, at vores medlemmer ved en afgørelse fra Motorankenævnet kunne få et helt andet resultat med andre begrundelser, end de havde fået i den oprindelige afgørelse fra Motorstyrelsen. Det har stillet dem i en svær situation, fordi de ikke har vist, hvilken praksis de skulle følge, så jeg er glad for at se, at der på lige dette punkt, nu ser ud til, at der vil være ens praksis fremover.” 

Hun tilføjer: ”Men der er stadig mange områder, hvor vi stadig ser uenigheder i praksissen hos de to instanser, så vi ser frem til flere praksisændringer på området, og vi vil følge det tæt.”