Der er hjælp på vej til de bilforhandlere, der er kommet i klemme på overgangsordningen til de nye bilafgifter. Samtidig fremsættes flere ændringer af genberegning, beskatning af ladestandere mv.

AutoBranchen Danmark har i månedsvis presset på for en løsning til de bilforhandlere, der er kommet i klemme med de nye bilafgifter, hvor de har indsendt anmodningen om at bruge overgangsordningen for sent.

Som vi fortalte om i september, har presset båret frugt, og skatteminister Morten Bødskov har den 6. oktober fremsat lovforslaget, der skal hjælpe bilforhandlerne. Ændringen består I, at bilforhandlere mv. skulle anmode om at anvende overgangsordningen senest ifm. indregistreringen af et køretøj. Det har mange forhandlere imidlertid overset i de kaotiske uger efter den største afgiftsreform i årtier.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, vil det nu være tilstrækkeligt, at anmodningen er blevet indsendt senest den 1. juli. Ifølge AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er det en stor sejr for branchen.

”Det er dejligt, skatteministeren har lyttet til den massive kritik, vi har rejst af overgangsordningen. Alt for mange kom i klemme med alt for store økonomiske konsekvenser til følge. Derfor er det glædeligt, nu hvor vi nu står med et lovforslag, der kan løse problemet. Jeg forventer bred opbakning til forslaget i Folketinget, hvor vi udover regeringen har haft et godt samarbejde med Venstre om sagen”, siger Gitte Seeberg.

Der foreligger i skrivende stund ikke en endelig tidsplan for vedtagelse af lovforslaget.

Sådan gør Motorstyrelsen indtil lovforslaget er vedtaget

Motorstyrelsen skal afvente vedtagelsen af lovforslaget inden de kan begynde at administrere og sagsbehandle efter de kommende regler. Indtil loven er vedtaget vil styrelsen prioritere disse sager:

  • Anmodninger, der kan godkendes uden den nye lovgivning.
  • Anmodninger, der er indsendt for sent efter både de gældende og de foreslåede nye regler.
  • Anmodninger, der må afvises af andre årsager, end at anmodningen er indsendt for sent.

Ændringer til ladestandere, genberegning og partshøringer

Som en del af det fremsatte lovforslag skal Folketinget også tage stilling til en række andre ændringer på motorområdet. Der er tale om ændringer, der har været i høring og som AutoBranchen Danmark omtalte i juli. Det står til at træde i kraft den 1. januar 2022, men vil have virkning fra 1. juli 2021.

Det drejer sig bl.a. forslaget om implementering af de nye beskatningsregler for ladestandere. I aftalen om de nye bilafgifter fra december blev regeringen, SF og Enhedslisten enige om at fritage ladestandere fra beskatning.

En anden ventet ændring er, at genberegningen af leasingbiler skal fremrykkes fra fire til tre måneder efter ikrafttrædelsen af leasingaftalen. Det sker som en del finansieringen af politiets og anklagemyndighedsøkonomi. Det blev aftalt i december 2020.

Samtidig lægges der op til, at sager om registreringsafgift kan blive forvaltet efter de mere fordelagtige regler om partshøringer. Ændringerne vil hvis de vedtages, træde i kraft fra 1. januar 2022, mens det for ændringen af overgangsordningen vil være ikrafttræden så snart loven er vedtaget og vil gælde fra den 18. december 2020.

Det foreslås, at solidarisk hæftelsesreglerne i registreringslovens § 20, stk. 7 ændres, således at der også vil gælde solidarisk hæftelse for forhandleren, der anvender en ekstern afgiftsberegnervirksomhed til af afregne afgiften for køretøjer omfattet af §§ 3a-3 c (leasingbiler), eller køretøjer som har været omfattet af en afgiftsfritagelse efter denne lov, og som efterfølgende registreres med henblik på varig anvendelse i Danmark.