Sø- og Handelsretten har taget stilling til fortolkningen af ferielovens bestemmelse om, hvorvidt en provisionslønnet medarbejder har ret til provision under ferieafholdelse.

Flere betingelser skal være opfyldt, før en medarbejder opnår denne ret. For det første skal provisionen udgøre en ”ikke ubetydelig del af lønnen” og for det andet skal ”provisionen mistes som følge af ferieafholdelse”.

Det vil altså sige, at hvis det er nødvendigt at være fysisk tilstede på arbejdspladsen for at opnå provision, opnår medarbejderen retten til kompensation herfor under ferieafviklingen.

I to af sagerne, som begge omhandlede bilsælgere, konkluderede Sø- og Handelsretten, at betingelsen for den fysiske tilstedeværelse var opfyldt. Provisionen var afhængig af kundens underskrift på en slutseddel og at hele sagsprocessen foregik fysisk i butikken. Det var altså ikke muligt at opnå provision under ferieafholdelse.

Der er ikke fastsat nogen nedre grænse for, hvornår provision udgør en ”ikke ubetydelig del af lønnen”. Dette må være op til en konkret vurdering. I de to omtalte sager blev det godtgjort, at 27-39% udgjorde en betydelig del.

Hvis en medarbejder er omfattet af bestemmelsen, skal denne under ferien have både ferie med løn (grundlønnen) og kompensation for mistet provision, der svarer til feriegodtgørelse af den samlede provision for optjeningsåret.

Vi vil gøre Jer opmærksomme på, at bestemmelsen gælder, uanset om den er nedskrevet i kontrakten eller ej.

Som nævnt tidligere, vil ABAF altid være behjælpelige med Jeres kontrakter. Vi står desuden til rådighed med vejledning, hvis der skulle opstå tvivlstilfælde.