Et udkast til bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer, opkrævning af miljøbidrag samt udbetaling af skrotningsgodtgørelse er netop blevet sendt i høring fra Miljø- og Fødevareministeriet med høringsfrist d. 28. oktober 2019. Konkret betyder det, at værksteder og autoforhandlere på vegne af en autogenbruger kan tage imod udtjente køretøjer.

Baggrunden for udkastet til ny bekendtgørelse er, at der i 2015 blev vedtaget en lovændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af køretøjer og lov om miljøbeskyttelse vedr. obligatorisk digital kommunikation og supplerende betingelser for udbetaling af skrotpræmien. Denne bekendtgørelse vil implementere de ændringer, der tidligere blev vedtaget i lovændringen. Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark, supplerer:

“Digitaliseringen af det her område betyder, at flere på sikker og lovlig vis kan håndtere biler og være med til at miljøbehandle dem. Det er godt nyt for branchen, hvis det bliver endelig vedtaget”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

Læs hele udkastet her:

Høringsbrev om skrotgodtgørelse mv.

Hovedelementerne i bekendtgørelsen

Digitalt system til udbetaling af skrotningsgodtgørelse

Bekendtgørelsen indfører krav om, at personer der ønsker at skrotte deres bil, ophuggere, forhandlere og autoværksteder, benytter den nye digitale selvbetjeningsløsning til anmodning om og udbetaling af skrotningsgodtgørelse.

Autoværksteder får adgang til at modtage udtjente motorkøretøjer

Det foreslås, at autoværksteder, der er anmeldt efter § 5 i autoværksted-bekendtgørelsen, får mulighed for at modtage udtjente køretøjer til ophugning på vegne af en ophugger. Adgangen til at modtage biler til ophugning foreslås udvidet, således at både autoværksteder og forhandlere kan indgå en aftale med en autoriseret ophugger om at modtage udtjente køretøjer på dennes vegne. I forlængelse heraf foreslås det, at forhandlere og autoværksteder også modtager adgang til den digitale platform for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og skal anvende denne til registrering af modtagne udtjente køretøjer.

Oplagringspladser til oplagring af udtjente motorkøretøjer

Det foreslås, at kravene til oplagring af motorkøretøjer formaliseres, således at kravene til oplagring af motorkøretøjer, herunder også midlertidig oplagring, klart fremgår af bekendtgørelsen, samt at der stilles de samme betingelser til oplagring af køretøjer, som der er for affaldsbehandlerens oplagring af køretøjer på det sted, hvor miljøbehandlingen foretages.

Udbetaling af skrotningsgodtgørelse vil ske digitalt via NemKonto

Bekendtgørelsen indfører krav om, at skrotningsgodtgørelsen indbetales på den sidst registrerede ejers NemKonto. Udbetalingen vil ske via det digitale system.

Etablering af mulighed for forsøg på salg af skrotbiler i op til seks måneder efter aftale mellem borger og ophugger/forhandler/autoværksted

Det foreslås at gøre det muligt for en bilejer at indgå en aftale med modtageren af det udtjente køretøj om, at denne må forsøge at sælge bilen i stedet for at skrotte den. Såfremt bilen ikke kan sælges, vil det digitale system reagere senest efter seks måneder og ”forlange” bilen skrottet. I den situation vil køretøjets ejer modtage et beløb, typisk kontant, fra ophuggeren, forhandleren eller autoværkstedet hvor køretøjet er indleveret. Dette mod, at køretøjets ejer transporterer sit krav på skrotningsgodtgørelse til ophuggeren, forhandleren eller autoværkstedet af det udtjente køretøj.

Konsekvenser

Det forventes, at de foreslåede bekendtgørelsesændringer vil medføre en effektivisering af sagsbehandlingen og en nedsættelse af de administrative byrder for borgere og virksomheder i forbindelse med udbetaling af skrotningsgodtgørelse. Dette skyldes, at myndighedernes sagsbehandling digitaliseres og automatiseres. Det vil desuden blive lettere for borgere og ophuggere at indgive anmodning om skrotningsgodtgørelse.