Motorstyrelsen har meldt DMR klar til at understøtte de nye bilafgifter og påbegynde omberegningerne fra overgangsperioden. Til gengæld får branchen ikke adgang til Estimatic-systemet.  

Den 26. maj fik AutoBranchen Danmark på et Motorkontaktudvalgsmøde bekræftet, at DMR vil blive klar til at understøtte de nye bilafgifter den 1. juni som planlagt i den politiske aftale om de nye bilafgifter. Dermed kan autobranchen langt om længe slippe fri af den overgangsordning, der betyder, at branchen har skulle lægge penge ud ved indregistrering af særligt de grønne biler.

Omberegninger af registreringsafgift begynder i juni

Understøttelsen af de nye bilafgifter har også den glædelige effekt, at Motorstyrelsen kan begynde at foretage omberegningerne af de godt 150.000 køretøjer, der er blevet indregistreret i perioden 18. december-31. maj. Omberegningerne forventes at starte i midten af juni, efter at Motorstyrelsen har sikret sig, at alle systemerne fungerer planmæssigt.

Motorstyrelsen forventer at have gennemført 75 procent af omberegningerne ved udgangen af september. Forventningen er fortsat, at alle omberegninger er afsluttet inden 1. december. Det skal dog bemærkes, at Motorstyrelsen starter med at omberegne de fossile køretøjer. Dermed vil overgangsordningens varme kartoffel – de grønne biler – først blive omberegnet i løbet af efteråret. Det skyldes, at den del af IT-systemerne stadig justeres.

Motorstyrelsen og AutoBranchen Danmark vil løbende orientere om fremskridtene ved omberegningerne.

Adgang til Estimatic-systemet droppes endegyldigt

Desværre har skatteforvaltningen valgt at nedprioritere Estematic-systemet, der er udviklet af AutoIT til foretage semi-automatiske værdiberegninger. Formålet var at give selvanmeldere adgang til det samme system som Motorstyrelsens medarbejdere har. Desværre vil det kun være Motorstyrelsens medarbejdere, der får adgang til systemet.

Motorstyrelsen oplyste på mødet, at det ikke var med deres gode vilje, og at Motorstyrelsen havde set frem til at dele datagrundlaget for afgiftsberegningen og selvanmeldernes egen mulighed for at beregne afgifter i Estimatic.

Motorstyrelsens direktør Jørgen Rasmussen oplyste, at det var en beslutning taget i selve Skattestyrelsen om styrelsens samlede resurser til IT-projekter. Det er særligt ændringen i de offentlige ejendomsvurderinger, der har lægger beslag på alle kvalificerede medarbejdere.

På trods af protester fra flere interesseorganisationer, herunder AutoBranchen Danmark, fastholder Motorstyrelsen (og Skattestyrelsen), at der ikke vil blive gået videre med næste fase i Estimatic.

En lille gulerod?

Til gengæld fremlagde Motorstyrelsen en plan for et alternativ til delingen af det semiautomatiske værdifastsættelsessystem med branchen.  Det blev oplyst, at Motorstyrelsen fremadrettet vil indføre følgende arbejdsgange, når der er tvister om afgiftsberegningen af et køretøj:

  • Bedre dialog ved store forskelle i prissætningen – Motorstyrelsen ringer ud og tager dialogen i stedet for blot at træffe en afgørelse.
  • Motorstyrelsen vil igangsætte en intern arbejdsgang, der skal skabe mere gennemsigtighed i det materiale styrelsen anvender, samt i det materiale, styrelsen medsender i afgørelserne.
  • Dialog med branchen – hvilke løsninger ser branchen?
  • Motorstyrelsen skal have fundet en løsning på indberetning af udbuds- og handelspriser

Bindende købs- og leasing-aftaler

Motorstyrelsen fastholder endvidere sin afvisning af anmodninger om brug af bindende købs- og leasingaftaler indgået senest d. 17. december, hvis indregistrering og anmodning ikke er sket i forbindelse med hinanden og senest samme dag. På trods af AutoBranchen Danmarks protester, ser det desværre ud til, at Motorstyrelsen og Skatteministeriets departement fastholder den restriktive tilgang til reglerne på trods af den forvirrende og pressede situation virksomhederne stod i.

Jurist hos AutoBranchen Danmark, Ida Nynne Daarbak Jensen uddyber:

”Jeg er ærgerlig over, at Motorstyrelsen og Departementet ikke kan være lidt mere fleksible over for vores i forvejen pressede medlemmer, der har forsøgt efter bedste evne at følge de retningslinjer, der var udstukket. For langt de fleste virksomheder er det heldigvis lykkedes at overholde reglerne, og dermed få godkendt deres anmodning om brug af overgangsordningen. Vi har været i dialog med Motorstyrelsen om indregistreringstidspunktet og indsendelse af anmodning om brug af ordningen, samt kriterierne for brug af allerede indgåede leasingaftaler”.

I begge problemstillinger har Motorstyrelsen rykket sig, men styrelsen fastholder, at hvis man har indsendt anmodning og foretaget indregistreringen på forskellige datoer, så vil anmodningen blive afvist. Ligesom en anmodning om brug af overgangsordningen for leasingkontrakter, vil blive afvist, hvis ikke virksomheden, der har indsendt anmodningen, også er den, der er angivet som ejer på leasingkontrakten eller kan fremvise en samarbejdsaftale med det leasingselskab, der er angivet som ejer.

Motorstyrelsen kunne dog på mødet overraskende nok melde ud, at en ret stor del af de anmodninger de har modtaget om brug af overgangsordningen for bindende købs- og leasingaftaler, ikke var til fordel rent afgiftsmæssigt at benytte de gamle afgiftssatser, da køretøjerne bliver billigere med de nye afgifter. Her er det muligt at trække sin anmodning tilbage, oplyste Motorstyrelsen.

Styrelsen forventer at modtage 15.000 sager, har på nuværende tidspunkt godkendt 6.300 sager, afvist 125, og 150 under afvisning. De regner med at dette billede vil fastholdes.